MAŁŻEŃSTWO​​​​​​​

Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską

oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci.

 / z obrzędów sakramentu małżeństwa/

 

- Narzeczeni zgłaszają się odpowiednio wcześniej, aby ustalić datę i godzinę ślubu.

 

- Na około trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu  narzeczeni ustalają w biurze parafialnym termin spisania protokołu przedślubnego.

 

Wymagane dokumenty:

  • dowódy osobiste
  • metryka chrztu świętego  /nie starsza niż trzy miesiące /
  • ostatnie świadectwo nauki religii
  • świadectwo katechezy przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z poradni

 

Adres do katechizacji przedmałżeńskiej: narzeczeniarchidiecezja.pl

Rejon Inowrocławski

 

KAPŁAŃSTWO

Sakrament święceń

 

1536 Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

 

(O ustanowieniu i posłaniu posługi apostolskiej przez Chrystusa zob. s. 218 nn. W tym miejscu będzie mowa tylko o sakramentalnym przekazywaniu tej posługi.)

 

Czytaj więcej na temat sakramentu kapłaństwa:

 

Katechizm Kościoła Katolickiego 

 

MODLITWA O POWOŁANIA

Jezu, Boski pasterzu dusz, Ty powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami ludzi. Pociągnij jeszcze do siebie gorliwe i wspaniałomyślne dusze młodych, aby uczynić ich Twoimi naśladowcami i Twoimi sługami. Daj im udział w Twoim pragnieniu powszechnego odkupienia, dla którego odnawiasz na ołtarzach Twoją ofiarę.

Ty, Panie, „który zawsze żyjesz, by się wstawiać za nami”, otwórz przed nimi horyzonty całego świata, gdzie nieme wołanie wielu braci prosi o światło prawdy i ciepło miłości. Odpowiadając w ten sposób na Twoje powołanie, niech przedłużają tu na ziemi Twoją misję, niech budują Twoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół, i niech będą „solą ziemi, światłem świata”.

Rozciągnij, Panie, Twoje pełne miłości wezwanie również na wiele dusz kobiecych, czystych i wielkodusznych, wlej w nie pragnienie ewangelicznej doskonałości i oddania się na służbę Kościołowi oraz braciom potrzebującym opieki i miłości.

Paweł VI

SAKRAMENT CHORYCH

Zachęcamy chorych do korzystamnia z sakramentów świętych.

 

W I piątek miesiąca duszpasterskie odwiedziny chorych od godz. 9.00. Spowiedź św. od godz.17.00. 

 

Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii i biurze parafialnym.

 

W nagłych wypadkach prosimy księdza z sakramentami według potrzeby.

 

Kościół katolicki wyznaje i naucza, że sakrament namaszczenia chorych jest jednym z siedmiu sakramen­tów Nowego Testamentu, ustanowionym przez Chrystu­sa. Wspomina o nim św. Marek:

„Na­stępnie Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” /Mk 6,7-13/.

Św. Jakub, w swoim liście tak pisze: „Choruje kto wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” /Jk 5,14-15/.

 

Czytaj więcej na temat sakramentu chorych:

 

Katechizm Kościoła Katolickiego

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Sakrament Pokuty i Pojednania

W dni powszednie: od godz. 17.25 do 17.50

W niedziele: 30 minut przed każdą Mszą Świętą

W I piątek miesiąca od 17.00

 

Odwiedź stronę:

Spowiedź katolika

 

Czytaj więcej na temat sakramentu pokuty i pojednania:

EUCHARYSTIA

Porządek Mszy św.

niedziele: 9.00, 10.30, 18.00

dni powszednie: 17.00, 18.00

soboty: 8.00, 18.00

święta zniesione: 18.00

Duszpasterskie odwiedziny chorych w I piątek miesiąca od godz. 9.00

 

Sakrament Eucharystii

 

1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

 

1323 "Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" 129 .

 

Czytaj więcej na temat Eucharystii:

BIERZMOWANIE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" 79 .

Czytaj więcej na temat sakramentu bierzmowania:

CHRZEST ŚWIĘTY

- zgłaszając chrzest przynosimy akt urodzenia dziecka. 

 

- zaświadczenia, że kandydat na ojca chrzestnego czy matkę chrzestną jest praktykujący (praktykująca ).

 

SAKRAMENT CHRZTU

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania 4 : "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" 5 .

 

Czytaj więcej na temat sakramentu chrztu:

ul. Kościelna 4, 88-190 Barcin

+ 48 52/383 20 39

Sakramenty

Kościół Św. Jakuba Większego

ul. Kościelna 4

88-190 Barcin

+48 52 383 20 39

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy Barcin

93 8167 0008 0000 0622 2000 0010